Máte dotaz? Volejte na +420 596 623 516 nebo pište na

Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky společnosti Transportní technika Tůma  s r.o.


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pro všechny obchodní smlouvy platí tyto podmínky jako dohodnuté. Tyto všeobecné dodací podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, kde prodávající stranou je společnost  Transportní technika Tůma  s r.o.
a kupujícím jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, pokud prodávající a kupující výslovně písemnou formou nedohodnou podmínky jiné.
1.2. Ustanovení těchto dodacích podmínek se přiměřeně vztahují i na případné dodávky služeb, včetně montážních prací.
1.3. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Všeobecné dodací podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito dodacími podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2. UZAVÍRÁNÍ SMLUV
2.1. Smlouva je uzavřena shodnou-li se prodávající a kupující na jejím obsahu.
2.2. Za smlouvu se považuje i písemná objednávka kupujícího, písemně akceptovaná prodávajícím a písemný návrh změny smluvních podmínek písemně akceptovaný druhou smluvní stranou. Akceptací objednávky kupujícího je i dodání zboží prodávajícím v souladu s touto objednávkou.

 

3. NABÍDKA A OBJEDNÁVKA
3.1. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Uzavření kontraktu nastává písemným potvrzením objednávky objednatele prodávajícím.
3.2. Nabídky učiněné prodávajícím při propagaci zboží nebo nabídky učiněné pro seznámení možných kupujících s výrobky prodávajícího jsou nezávazné a prodávající si vyhrazuje právo změny nabídky, případně neuskutečnění obchodu. V zájmu technického pokroku si prodávající vyhrazuje právo technických změn ve firemní dokumentaci.
3.3. Údaje o hmotnosti, rozměrech, kapacitě, ceně, výkonu apod. uvedené v katalozích, prospektech, oběžnících, inzerátech, obrazových materiálech a v cenících jsou závazné pouze tehdy, jestliže se na ně výslovně odkazuje v potvrzení objednávky.
3.4. Přijatá objednávka je neodvolatelná a nevypověditelná. V případě neodebraní objednaného zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat náklady spojené se zrušením této objednávky.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, cena se rozumí EX WORKS Ostrava -Vítkovice dle INCOTERMS 2000, nezahrnuje DPH a je závazná pro obě strany od data potvrzení objednávky do vydodání zboží s výhradou změny ceny v závislosti na kurzu CZK-EUR v den vystavení faktury až do jejího úplného zaplacení.
4.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu řádně a včas, společně s DPH.
4.3. Kupující nabývá vlastnické  právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny včetně dopravného a DPH, případného úroku z prodlení a smluvních pokut.
4.4. Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu ve lhůtě smluvně dohodnuté a není-li tato lhůta sjednána, pak ve lhůtě splatnosti daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu.
4.5. Při nedodržení lhůty splatnosti bude vyúčtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4.6. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoliv reklamací zboží či z důvodu jiných pohledávek vůči prodávajícímu. V případě, že by tak učinil, dostává se do prodlení s úhradou kupní ceny. Kupující není oprávněn si bez souhlasu prodávajícího započíst na kupní cenu jakékoli svoje pohledávky za prodávajícím.

 

5. VYHRAZENÍ PRÁVA VLASTNICTVÍ
5.1. Všechny dodávky zůstávají výhradním vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny včetně dopravného a DPH, případného úroku z prodlení a smluvních pokut. Do té doby není kupující oprávněn převádět zboží na třetí osoby. V případě, že se takové zboží stane součástí jeho dodávky třetí osobě, je povinen na tuto skutečnost svého odběratele upozornit.
5.2. Při nezaplacení nebo zpoždění platby kupujícího je prodávající oprávněn převzít zpět dodané zboží a kupující je povinen zboží vydat. Uplatnění práva vlastnictví nebo zabavení zboží prodávajícím se nepovažuje za odstoupení od smlouvy a nezbavuje kupujícího závazku uhradit prodávajícímu náklady spojené s anulováním smlouvy.

 

6. PRÁVO PŘEDNOSTNÍ KOUPĚ
6.1. V případě ukončení podnikání, konkurzu, vyrovnání či likvidaci právnické či fyzické osoby kupujícího si prodávající vyhrazuje přednostní právo na odkup jím dodaných výrobků.

 

7. BALENÍ
7.1. Není-li dohodnuto jinak,
- rozumí se uvedené ceny včetně obalu,
- balí se zboží obvyklým způsobem, tak aby se zabránilo poškození zboží při dopravě na stanovené místo určení za normální transportních podmínek. Obaly jsou vratné pouze pokud to bude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto.

 

8. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
8.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu nebo okamžikem, kdy se dostane kupující do prodlení s převzetím zboží.
8.2. Pokud není dohodnuto jinak, je prodávajícím zboží dodáno kupujícímu okamžikem převzetí zboží kupujícím v sídle, provozovně nebo skladu prodávajícího. V případě, že prodávající je dle dohody s kupujícím povinen odeslat zboží kupujícímu, rozumí se dodáním zboží okamžik předání zboží prvnímu přepravci.
8.3. Prodávající je povinen uzavřít pojištění zboží při přepravě pouze tehdy, dohodne-li se na tom s kupujícím.

 

9. DODACÍ LHŮTA
9.1. Lhůta pro dodání zboží prodávajícím kupujícímu je stanovena ve smlouvě a tato počíná běžet datem potvrzení objednávky, případně datem slnění všech technických, obchodních a finančních podmínek kupujícím, pokud není dohodnuto jinak.
9.2. Jestliže byla smluvními stranami dohodnuta lhůta, to je lhůta pro dodání zboží kupujícímu, je tato lhůta ze strany prodávajícího dodržena i tehdy, pokud umožní kupujícímu či přepravci zboží nakládku zboží z místa uvedeného v 8.2., nejpozději v poslední den této lhůty. Skladem prodávajícího se rozumí i takové místo v němž má prodávající uskladněno prodávané zboží.
9.3. Kupující je povinen převzít zboží v termínu dohodnutém ve smlouvě a není-li tento termín stanoven, tak v termínu určeném prodávajícím. V případě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží delším než 10 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pokud prodávající z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, je oprávněn požadovat na kupujícím úhradu nákladů s tím spojených.
9.4. Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží v termínu, případně předat zboží přepravci, pokud existuje na straně prodávajícího důvodná obava, že kupní cena za zboží nebude řádně a včas kupujícím uhrazena nebo pokud je kupující v prodlení s placením jakékoliv pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, a to i pokud tato pohledávka vznikla z jiné smlouvy než dle které má být dodáno prodávajícím zadržené zboží. Pokud prodávající odmítne z těchto důvodů dodat zboží kupujícímu či přepravci, nedostává se do prodlení s dodáním zboží, a to až do uplynutí přiměřené doby poté, kdy na straně kupujícího pominou důvody pro zadržení zboží.
9.5. Oprávnění nakládat se zbožím přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží, ne však dříve než okamžikem, kdy kupující nebo přepravce podepíše dodací list.
9.6. Dílčí dodávky jsou dovoleny.

 

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
10.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců, resp. dle záruční lhůty výroby daného výrobku. Záruční doba počne plynout okamžikem přechodu oprávnění nakládat se zbožím na kupujícího. Prodávající po dobu záruky zaručuje takovou technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost zboží, která vyhovuje platným právním předpisům České republiky.
10.2. Zjevné vady zboží je kupující oprávněn reklamovat nejpozději při prohlídce zboží, kterou je kupující povinen uskutečnit při převzetí zboží, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku přechodu nakládat se zbožím na kupujícího. Ostatní vady, to je vady skryté a vady, které vzniknou po dodání zboží kupujícímu, je kupující oprávněn reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to nejpozději do konce záruční doby.
10.3. Kupující je oprávněn v záruční době reklamovat vady zboží pouze pokud prokáže, že tyto vady nevznikly v důsledku nesprávné manipulace nebo použití zboží a že nebyly způsobeny jinými okolnostmi, které nebyl prodávající schopen předpokládat.
10.4. Reklamace vad zboží je uplatněna včas, pokud je v písemné formě s přesnou specifikací vady a uplatněného nároku z titulu odpovědnosti za vady doručena prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty.
10.5. Jako reklamační nárok, za předpokladu řádné a včasné reklamace, může kupující požadovat dodání chybějícího zboží nebo opravu opravitelných vad, případně výměnu zboží s vadami neopravitelnými. V případě, že vadu zboží nebude možné odstranit tímto způsobem, je kupující oprávněn požadovat vrácení kupní ceny oproti předání vadného zboží prodávajícímu.
10.6. Za díly zboží, které prodávající nakoupil od subdodavatelů, nese prodávající odpovědnost za vady pouze v rámci záručních nároků, které má on sám vůči svým subdodavatelům. Jestliže je zboží prodávajícím vyrobeno podle konstrukčních údajů, výkresů nebo modelů kupujícího, nepřebírá prodávající záruku za správnost konstrukce, funkčnosti apod., ale odpovídá pouze za to, že provedení je ve shodě s požadavky kupujícího. Kupující v tomto případě odpovídá za jakékoliv porušení práv třetích osob. Prodávající neposkytuje záruku na opravu, změnu či přestavbu použitého zboží nebo zboží z výroby třetí osoby.
10.7. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou na zdraví osob, na majetku, který není předmětem kupní smlouvy a neodpovídá ani za ušlý zisk kupujícího, pokud z okolností jednotlivého případu nevyplývá, že ke škodě došlo v důsledku hrubého porušení povinností prodávajícím. Hrubým porušením se pro tento účel rozumí situace, kdy prodávající ponechá bez povšimnutí závažné následky jednání nebo opomenutí, které by jinak musel předpokládat nebo kdy vědomě nedbá možných následků svého způsobu jednání.

 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím.
11.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nesplní podstatnou povinnost dle sjednané smlouvy, a to i přes písemné upozornění na možnost odstoupení od kupní smlouvy a poskytnutí dostatečné lhůty k plnění. Možnost odstoupit od kupní smlouvy kupující nemá, jestliže prodávajícímu neposkytl k plnění smlouvy potřebnou součinnost.
11.3. Pro případ odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v těchto Všeobecných dodacích podmínkách, případně z důvodů uvedených v zákoně, sjednávají prodávající a kupující vzájemné odstupné ve výši 10 % z ceny sjednaného zboží dle smlouvy a toto odstupné je povinna zaplatit smluvní strana, která způsobila důvod odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, nejpozději do 15ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
11.4. Prodávající a kupující mohou odstoupit od kupní smlouvy, pokud nejsou schopni dostát svým závazkům v důsledku tzv. vyšší moci. Pro účely těchto Všeobecných dodacích podmínek se za vyšší moc pokládají zejména přírodní katastrofy, společenské nepokoje apod. Tato vyšší moc však musí mít přímý vliv na nemožnost smluvní strany dostát svým závazkům.

 

12. PŘÍSLUŠNOST SOUDU, POUŽITÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORU
12.1. Příslušným soudem pro řešení sporů mezi smluvními stranami je soud určený podle Českého zákona – Občanského soudního řádu.
12.2. Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Českým právem, zejména pak Obchodní zákoníkem a jeho prováděcími předpisy.

Novinky

loga

Copyright © 2021 Tramsportní Technika Tůma s.r.o. Ostrava - tttuma.cz Všechna práva vyhrazena // Tvorba webových stránek
Certifikát ISO / Všeobecné dodací podmínky / Nastavení cookie